הצהרת בריאות והסרת אחריות

עם משלוח טופס הרישום באינטרנט ו/או תשלום המקדמה עבור כל פעילות ריקודים מקודשים המאורגנת בשנת 2020 עם המורה קרול סקוויר, הנני מצהיר/ה בזאת כי אני מבקש/ת להשתתף בפעילות "ריטריט ריקודים מקודשים" שתיערך בקיבוץ תובל בימים 4 עד ה-8 או עד ה-10 באוקטובר 2020 (להלן: "הפעילות") ואני מצהיר/ה בזאת, כשהשתתפותי בפעילות מותנית בהצהרה זו, כי:

  1. הוסבר לי והבנתי שהפעילות כוללת תרגול תנועה מודרכת לצלילי מוזיקה (ריקוד) בקבוצה מעורבת במטרה לעורר תחושות תודעתיות ורגשות שונים ואף עשויה לכלול מגע פיסי בין המשתתפים בפעילות.
  2. מצב בריאותי הגופני והנפשי תקין ואינני סובל/ת מכל מחלה, מצב ו/או מגבלה רפואית ו/או נפשית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק: מחלות לב, סחרחורות, בעיות נשימה, מגבלות או הפרעות תנועה, מחלות פרקים, מחלות עצביות, מחלות כרוניות, הפרעות נפשיות ו/או הריון) שיש בהן או שעלולה למנוע, להגביל ו/או להשפיע בדרך אחרת כלשהי על השתתפותי בפעילות.
  3. אני לוקח/ת את מלוא הסיכונים ונוטל/ת על עצמי את מלוא האחריות על כל התוצאות מכל סוג שהוא של השתתפותי בפעילות כולה ו/או כל חלק ממנה ופוטר/ת בזאת את מארגני הפעילות, מדריכיה, מפיקיה, מנהליה, משתתפיה ובעלי ומפעילי המקום בו תתקיים וכל מי מטעמם, ובכלל זאת קיבוץ תובל, מחבות ומאחריות מכל סוג שהוא, לכל נזק גופני ו/או נפשי ו/או אחר, לרבות החמרת מצב קיים, שיגרם לי (אם חס וחלילה יגרם לי), כתוצאה ו/או בקשר כלשהו עם השתתפותי בפעילות ו/או כל מעשה /או מחדל שלהם, למעט נזק שנגרם לי על ידם בכוונה תחילה. מבלי לגרוע מן האמור אני גם מוותר/ת בזאת מראש ובאופן מוחלט וסופי, בשמי ובשם כל מי שיבוא במקומי (לרבות יורשים, חליפים ותלויים), על כל תביעה ו/או דרישה שעשויה להיות לי בקשר עם השתתפותי בפעילות.
  4. אני מתחייב/ת להישמע ולציית להוראות מארגני ומדריכי הפעילות ולעדכן אותם מיד בכל שינוי מהותי במצבי הגופני או הנפשי אשר עלול להשפיע המשך השתתפותי הבטוחה בפעילות. ידוע לי שהמארגנים שומרים על זכותם לסיים את השתתפותי בפעילות בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי ואני מוותר/ת על כל טענה שעשויה להיות לי בקשר לכך.
  5. ידוע לי הפעילות והמשתתפים בה יצולמו על ידי צלמ/ת מטעם המארגנים לצרכי שיווק וקידום פעילויות דומות בעתיד. אודיע למארגנים ולצלמ/ת אם אינני מעוניין להופיע בצילומים אלו.
  6. ידוע לי כי באפשרותי לבטל את השתתפותי בפעילות עד לתאריך 3/9/2020 ולקבל החזר מלא של המקדמה (בניכוי 25% מהסכום עבור דמי הטיפול). לאחר תאריך זה ועד  לתחילת הפעילות, ידוע לי כי לא אקבל החזר עבור המקדמה גם במקרה של ביטול.
  7. ידוע לי כי עבור ביטול לאחר תאריך 21/9/2020, מכל סיבה שהיא, אהיה חייב בתשלום עבור 50% מעלות הפעילות עבורי (כולל אוכל ולינה) אשר יחויבו באמצעות כרטיס האשראי בו השתמשתי בעת הרישום.